Ελληνική Πρωτοπορία


Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη

Συγγραφέας: Δημήτριος Αινιάν

Πρώτη Έκδοση: 1834

Έκδοση: 2018

Μέγεθος: Α5

Σελίδες: 253

ISBN:

Τιμή: 11,66 ευρώ (Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 6%) 

Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη | Δημήτριος Αινιάν

Θα το βρείτε μόνον στο www.grecobooks.com

"Ἡ σπουδαιοτάτη αὐτὴ βιογραφία τοῦ Γεωργίου Καραϊσκάκη, γραφεῖσα παρ’ ἀνδρὸς ὅστις μετέσχε τῶν δύο τελευταίων μεγάλων ἐκστρατειῶν τοῦ ἡρωϊκοῦ στρατάρχου καὶ ὑπηρέτησεν ὑπ’ αὐτὸν ὡς ἔμπιστός του γραμματεὺς καὶ συμμαχητής, εἶναι ἡ μόνη αὐθεντικὴ ἔκθεσις περὶ τοῦ βίου καὶ τῶν ἔργων τοῦ βαθυγνώμονος καὶ γενναιοκάρδου Ρουμελιώτου, ὅστις ὑπῆρξεν ἡ πρώτη στρατιωτικὴ μεγαλοφυία τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος.

Τὸ ἔργον τοῦ Δημητρίου Αἰνιᾶνος ἐχρησίμευσεν ἀργότερα ὡς ἡ κυριωτέρα πηγὴ εἰς τὴν γνωστὴν βιογραφικὴν μελέτην τοῦ ἱστορικοῦ Κ. Παπαρρηγοπούλου".

Η Βιογραφία του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη. Του Δημητρίου Αινιάν. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. Πρώτη Έκδοση: 1834. Σελ. 253

Οι Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία στο Facebook!Τα βιβλία μας είναι διαθέσιμα αποκλειστικά από το βιβλιοπωλείο:

grecobooks